TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 11-2021

Phòng Trồng trọt | 12 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Lúa Đông Xuân 2020-2021 đã gieo sạ 26.461,4 ha. Lúa đang giai đoạn Đẻ nhánh - chín hoàn toàn, chủ yếu giai đoạn làm đòng-chín sữa.

- Sắn niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 24.749,6 ha tại Tây Hòa (1.855,6ha), Đồng Xuân (4.153ha), Sơn Hòa (8.320ha), Sông Hinh (9.700ha), Tuy An (57ha), Phú Hòa (430ha), Sông Cầu (234 ha).

- Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 17.289 ha tại Sông Hinh (6.500 ha), Đồng Xuân (3.800ha), Sơn Hòa (5.200ha), Tây Hòa (1.398 ha), Tuy An (41 ha), Phú Hòa (350ha).

- Mía niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 8.953 ha tại Sông Hinh (2.400ha), Sơn Hòa (5.000ha), Đồng Xuân (850ha), Phú Hòa (450ha), Tuy An (153 ha), Tây Hòa (100 ha).

- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 3.550 ha tại Sông Hinh (2.450 ha), Sơn Hòa (350ha), Đồng Xuân (750 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

Diện tích (ha) mất trắng do:

Thiên tai

sâu bệnh

1

Lúa Đông Xuân

2020-2021

26.500

26.461,4

26.461,4

0

 

 

 

 

2

Cây ngô

5.800

1.435

960

475

49,7

8.000

 

 

3

Sắn NV 2020-2021

26.710

27.637

2.887,4

24.749,6

200

2.900

 

 

Sắn NV 2021-2022

25.000

17.289

17.289

0

 

 

 

 

4

Rau các loại

6.800

2.860

1.755

1.105

160

9.000

 

 

5

Đậu các loại

4.500

725

210

515

13,8

26.000

 

 

6

Mía NV 2020-2021

23.500

23.641

14.688

8.953

586

1.040

 

 

Mía NV 2021-2022

 

3.550

3.550

0

 

 

 

 

7

Lạc

1.000

340

340

0

25

18.000

 

 

8

Đậu tương

150

45

0

45

15

 

 

 

9

Sen

 

190

190

0

 

 

 

 

10

Dưa hấu

 

455

417

38

240

6.000

 

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa Đông Xuân 2020-2021

Đẻ nhánh - chín sáp

PY2, ML48, ML49, IR 17494, ...

2

Cây ngô

Cây con – Thu hoạch

MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

3

Sắn NV 2020-2021

TLTB –Thu hoạch

KM94, KM419, KM140....

Sắn NV 2021-2022

Cây con-PTTL

KM94, KM419, KM140....

4

Rau các loại

Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

 Giống cây trồng miền nam Trang nông

5

Đậu các loại

PTTL – Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

6

Mía NV 2020-2021

Vươn lóng-Thu hoạch

 K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

Mía NV 2021-2022

Cây con

K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

7

Cây lạc

Cây con – ra hoa, đâm tia

Lỳ Tây Nguyên, DH01, lạc sẻ,...

8

Đậu tương

Thu hoạch

 

9

Sen

Kiến thiết

 

10

Dưa hấu

PTTL – Thu hoạch

Các loại giống lai F1

 

 

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 


Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...