TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 12-2021

Phòng Trồng trọt | 6 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Lúa Đông Xuân 2020-2021 đã gieo sạ 26.461,4 ha. Đã thu hoạch 25 ha tại Tuy An (20 ha), Sông Cầu (5 ha), ước năng suất 54 tạ/ha.

- Sắn niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 25.239,6 ha tại Tây Hòa (1.955,6ha), Đồng Xuân (4.400ha), Sơn Hòa (8.320ha), Sông Hinh (9.800ha), Tuy An (100ha), Phú Hòa (430ha), Sông Cầu (234 ha).

- Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 17.589 ha tại Sông Hinh (6.500 ha), Đồng Xuân (4.000ha), Sơn Hòa (5.300ha), Tây Hòa (1.398 ha), Tuy An (41 ha), Phú Hòa (350ha).

- Mía niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 9.970 ha tại Sông Hinh (3.000ha), Sơn Hòa (5.200ha), Đồng Xuân (900ha), Phú Hòa (550ha), Tuy An (170 ha), Tây Hòa (150 ha).

- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 4.200 ha tại Sông Hinh (3.050 ha), Sơn Hòa (350ha), Đồng Xuân (800 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

Diện tích (ha) mất trắng do:

Thiên tai

sâu bệnh

1

Lúa Đông Xuân

2020-2021

26.500

26.461,4

26.436,4

25

54

 

 

 

2

Cây ngô

5.800

1.705

1.125

580

49,7

8.000

 

 

3

Sắn NV 2020-2021

26.710

27.637

2.397,4

25.239,6

200

2.900

 

 

Sắn NV 2021-2022

25.000

17.589

17.589

0

 

 

 

 

4

Rau các loại

6.800

3.150

1.940

1.210

160

9.000

 

 

5

Đậu các loại

4.500

750

230

520

13,8

26.000

 

 

6

Mía NV 2020-2021

23.500

23.641

13.671

9.970

59,1

1.040

 

 

Mía NV 2021-2022

 

4.200

4.200

0

 

 

 

 

7

Lạc

1.000

345

340

5

25

18.000

 

 

8

Đậu tương

150

45

0

45

15

 

 

 

9

Sen

 

190

190

0

 

 

 

 

10

Dưa hấu

 

455

403

52

300

6.000

 

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa Đông Xuân 2020-2021

Đẻ nhánh – thu hoạch

PY2, ML48, ML49, IR 17494, ...

2

Cây ngô

Cây con – Thu hoạch

MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

3

Sắn NV 2020-2021

TLTB –Thu hoạch

KM94, KM419, KM140....

Sắn NV 2021-2022

Cây con-PTTL

KM94, KM419, KM140....

4

Rau các loại

Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

 Giống cây trồng miền nam Trang nông

5

Đậu các loại

PTTL – Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

6

Mía NV 2020-2021

Vươn lóng-Thu hoạch

 K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

Mía NV 2021-2022

Cây con – đẻ nhánh

K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

7

Cây lạc

Cây con – ra hoa, đâm tia

Lỳ Tây Nguyên, DH01, lạc sẻ,...

8

Đậu tương

Thu hoạch

 

9

Sen

Kiến thiết

 

10

Dưa hấu

PTTL – Thu hoạch

Các loại giống lai F1

 

4. Tình hình hạn hán, ngập úng

- Ngày 22/3-24/3 trên toàn tỉnh có mưa rải rác, có khả năng ảnh hưởng đến lúa đang  giai đoạn trỗ bông – phơi màu.

- Tại Đông Hòa có 46,6 ha lúa đang giai đoạn chín sữa – chín sáp bị thiếu nước, lượng nước bổ sung từ đợt mưa 22/3-24/3 không nhiều, nông dân đang bơm nước chống hạn./.

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 


Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...