TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 13-2021

Phòng Trồng trọt | 8 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Lúa Đông Xuân 2020-2021 đã gieo sạ 26.461,4 ha. Đã thu hoạch 75 ha tại Tuy An (20 ha), Sông Cầu (50 ha), Sơn Hòa (05 ha). Ước năng suất 54 tạ/ha.

- Sắn niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 25.847,6 ha tại Tây Hòa (2.155,6ha), Đồng Xuân (4.413ha), Sơn Hòa (8.320ha), Sông Hinh (9.900ha), Tuy An (345ha), Phú Hòa (430ha), Sông Cầu (284 ha). Ước năng suất 200 tạ/ha

- Sắn niên vụ 2021-2022 đã trồng 18.339 ha tại Sông Hinh (6.600 ha), Đồng Xuân (4.000ha), Sơn Hòa (5.800ha), Tây Hòa (1.398 ha), Tuy An (41 ha), Phú Hòa (350ha), Sông Cầu (150 ha).

- Mía niên vụ 2020-2021 đã thu hoạch 12.107 ha tại Sông Hinh (3.300ha), Sơn Hòa (6.800ha), Đồng Xuân (950ha), Phú Hòa (550ha), Tuy An (337 ha), Tây Hòa (170 ha). Ước năng suất 598 tạ/ha

- Mía niên vụ 2021-2022 đã trồng 12.207 ha (trong đó có 400 ha trồng mới) tại Sông Hinh (3.350 ha), Sơn Hòa (7.150ha), Đồng Xuân (900 ha), Tây Hòa (170 ha), Tuy An (337 ha), Phú Hòa (300 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

Diện tích (ha) mất trắng do:

Thiên tai

sâu bệnh

1

Lúa Đông Xuân

2020-2021

26.500

26.461,4

26.386,4

75

54

6.000

 

 

2

Cây ngô

5.800

1.905

1.285

620

49,7

8.000

 

 

3

Sắn NV 2020-2021

26.710

27.637

1.789,4

25.847,6

200

3.000

 

 

Sắn NV 2021-2022

25.000

18.339

18.339

0

 

 

 

 

4

Rau các loại

6.800

3.630

1.940

1.350

160

8.000

 

 

5

Đậu các loại

4.500

1.100

570

530

13,8

26.000

 

 

6

Mía NV 2020-2021

23.500

23.641

11.534

12.107

598

1.070

 

 

Mía NV 2021-2022

 

12.207

12.207

0

 

 

 

 

7

Lạc

1.000

385

375

10

25

18.000

 

 

8

Đậu tương

150

45

0

45

15

 

 

 

9

Sen

 

190

190

0

 

 

 

 

10

Dưa hấu

 

455

378

77

310

6.000

 

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa Đông Xuân 2020-2021

Cuối đẻ nhánh – thu hoạch

PY2, ML48, ML49, IR 17494, ...

2

Cây ngô

Cây con – Thu hoạch

MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

3

Sắn NV 2020-2021

TLTB –Thu hoạch

KM94, KM419, KM140....

Sắn NV 2021-2022

Cây con-PTTL

KM94, KM419, KM140....

4

Rau các loại

Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

 Giống cây trồng miền nam, Trang nông

5

Đậu các loại

PTTL – Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

6

Mía NV 2020-2021

Vươn lóng-Thu hoạch

K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

Mía NV 2021-2022

Cây con – đẻ nhánh

K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

7

Cây lạc

Cây con – phát triển quả, hạt

Lỳ Tây Nguyên, DH01, lạc sẻ,...

8

Đậu tương

Thu hoạch

 

9

Sen

Kiến thiết

 

10

Dưa hấu

PTTL – Thu hoạch

Các loại giống lai F1

 

4. Tình hình hạn hán, ngập úng

Diện tích 46,6 ha lúa đang giai đoạn chín sữa – chín sáp tại Đông Hòa bị thiếu nước, nông dân tiếp tục bơm nước chống hạn./.

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Lê Lanh Đa

 

 

 


Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...