TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 19-2022

Trạm KDTV nội địa | 12 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Trong tuần, ngày nắng, nhiều mây, đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 24-260C, cao nhất 30-320C, ẩm độ 70-80%, lượng mưa phổ biến 20-50mm. Nông dân đang gieo sạ lúa vụ Hè Thu trà sớm tại một số khu vực chủ động nguồn nước. Các cây trồng khác sinh trưởng, phát triển bình thường.

- Lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 cơ bản đã thu hoạch xong, còn 128 ha tại Tây Hòa (120 ha), Đông Hòa (5 ha), Tuy An (3 ha), năng suất bình quân 65,2 tạ/ha.

- Lúa Hè Thu đã gieo sạ 376 ha tại Sông Cầu (230 ha), Đồng Xuân (70 ha), Đông Hòa (61 ha), Tuy An (15 ha). Lúa đang giai đoạn Mạ-đẻ nhánh.

- Sắn niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 22,6 tấn/ha.

- Sắn niên vụ 2022-2023 đã trồng 23.329,8 ha tại Sông Hinh (9.000 ha), Đồng Xuân (3.800 ha), Phú Hòa (372 ha), Sơn Hòa (8.100 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (328,8 ha).

- Mía niên vụ 2021-2022 đã thu hoạch 16.994,3 ha/21.369ha; trong đó, Đồng Xuân (1.400 ha/1.598 ha), Phú Hòa (550 ha/620 ha), Tây Hòa (381,8 ha/381,8 ha), Sơn Hòa (8.600 ha/12.400 ha), Sông Hinh (4.539 ha/4.589 ha), Sông Cầu (468,5 ha/468,5 ha), Tuy An (1.055 ha/1.117 ha); ước năng suất bình quân khoảng 62,9 tấn/ha.

- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 16.505 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.300 ha), Sơn Hòa (8.650 ha), Sông Cầu (250 ha), Tuy An (700 ha), Phú Hòa (350 ha), Tây Hòa (400 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

 
 

1

Lúa ĐX 2021-2022

26.500

26.745,8

128

26.617,8

65,2

5.700

 

2

Lúa Hè Thu 2022

24.300

376

376

 

 

 

 

3

Cây ngô

5.000

1.785

765

1.020

50

6.000

 

4

Rau các loại

6.800

3.970

2.050

1.920

150

7.000

 

5

Đậu các loại

4.500

1.430

980

450

13,9

20.000

 

6

Mía NV 2021-2022

23.500

21.369

4.374,7

16.994,3

629

1.130

 

7

Mía NV 2022-2023

23.500

16.505

16.505

 

 

 

 

8

Sắn NV 2021-2022

25.000

29.709

0

29.709

226

2.550-2.800

 

9

Sắn NV 2022-2023

25.000

23.329,8

23.329,8

 

 

 

 

10

Lạc

1.000

327

12

315

25

17.000

 

11

Sen

 

191

191

50

10

20.000

 

12

Dưa hấu

 

574,9

24,9

550

310

2.000-2.500

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa ĐX 2021-2022

Thu hoạch xong

ML213, ML48, QN9, PY8, PY10…

2

Lúa Hè Thu 2022

Trà sớm

Mạ-đẻ nhánh

ML213, QN9, PY10, BĐR27, …

3

Cây ngô

Cây con – Thu hoạch

MAX68,HN88,NK88,ADI601…

4

Rau các loại

Cây con – Phát triển thân lá – Thu hoạch

 Giống cây trồng miền nam, Trang nông

5

Đậu các loại

PTTL – Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

6

Mía NV 2021-2022

Vươn lóng-thu hoạch

K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

7

Mía NV 2022-2023

Cây con-vươn lóng

K84-200, K88-92, K88-65, KK2, KK3....

8

Sắn NV 2021-2022

Thu hoạch xong

KM94, KM419, KM140,…

9

Sắn NV 2022-2023

Cây con-PTTL

KM94, KM419, KM140,…

10

Cây lạc

PTTL – thu hoạch

Lỳ Tây Nguyên, DH01, lạc sẻ

11

Sen

Kiến thiết – thu hoạch

 

12

Dưa hấu

PTTL-Thu hoạch

Các loại giống lai F1

         

 

 

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Lê Lanh Đa

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...