TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Báo cáo tiến độ sản xuất trồng trọt Tuần 25 -2024

Phòng Trồng trọt | 18 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày nắng nóng, có mây, gió tây nam hoạt động nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất 26-290C, cao nhất 35-380C, ẩm độ 70-75%. Các cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

- Lúa Hè thu đã gieo sạ 24.452,7 ha tại Sông Cầu (306 ha), Đông Hòa (4.400ha), Đồng Xuân (1.449 ha), Tuy An (2.151,6 ha), Sông Hinh (1.600,2 ha), Sơn Hòa (975 ha), Phú Hòa (5.314 ha), Tuy Hòa (1.790 ha), Tây Hòa (6.466,9 ha).

- Sắn niên vụ 2024-2025 đã gieo trồng 22.586,5 ha tại Sơn Hòa (7.550 ha), Sông Hinh (8.500 ha), Đồng Xuân (2.965 ha), Phú Hòa (420 ha), Tây Hòa (2.403,5ha), Tuy An (356 ha), Sông Cầu (392 ha).

- Mía niên vụ 2024-2025 đã trồng 22.871 ha tại Sông Hinh (6.997 ha), Sơn Hòa (11.250 ha), Đồng Xuân (1.900 ha), Phú Hòa (650 ha), Tuy An (1.374 ha), Tây Hòa (500 ha), Sông Cầu (200 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

 
 

1

Lúa Hè Thu

24.500

24.452,7

24.452,7

 

 

 

 

2

Cây ngô

4.200

2.020

877

1.143

55

6.000

 

3

Rau các loại

7.300

3.617

1.728

1.889

155

7.000

 

4

Đậu các loại

4.000

2.034

1.144

890

13

20.000

 

5

Mía NV 2024-2025

24.300

22.871

22.871

 

 

 

 

6

Sắn NV 2024-2025

26.000

22.586,5

22.586,5

 

 

 

 

 

7

Lạc

600

301

27

274

 

 

 

8

Sen

 

254

254

90

 

 

 

9

Dưa hấu

 

598

148

450

300

7000

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa Hè Thu

Trà sớm

ĐN - Đòng

MT10, ĐV108, ML232, Đài Thơm 8, PY10, ...

Trà chính

Mạ - Đẻ nhánh

Trà muộn

Mạ

2

Cây ngô

Cây con – PTTL – TH

MAX68, HN88, NK88,

ADI 601…

3

Rau các loại

Cây con – PTTL – TH

Giống cây trồng miền nam, Trang nông

4

Đậu các loại

Cây con – PTTL – TH

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ…

5

Mía NV 2024-2025

Mầm – PTTL

KK3, K88-92, K83-29…

6

Sắn NV 2024-2025

PTTL – Hình thành tán

KM94, KM419, KM140,…

7

Cây lạc

Đẻ nhánh – Ra hoa

Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ, TB25

8

Sen

Kiến thiết – TH

 

9

Dưa hấu

Cây con - PTTL - TH

Các loại giống lai F1

 

4. Tình hình hạn hán, thiếu nước tưới

Tổng diện tích hạn hán, thiếu nước tưới là: 4.105 ha, trong đó:

- Cây sắn: 2.965 ha tại các xã huyện Đồng Xuân.

- Cây mía: 1.140 ha tại các xã huyện Đồng Xuân (1.130 ha), xã An Lĩnh huyện Tuy An (10 ha).  

 

Chi cục Trồng trọt và BVTV kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP Cục TTPN;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT, Th, V.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trương Quang Tưởng

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...