TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Báo cáo tiến độ sản xuất trồng trọt tuần 26-2024

Phòng Trồng trọt | 22 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày nắng nóng, có mây, ngày và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió tây nam hoạt động nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất 24-270C, cao nhất 32-350C, ẩm độ 70-75%. Các cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.

- Lúa Hè thu đã gieo sạ 24.713,4 ha tại Sông Cầu (306 ha), Đông Hòa (4.509,9ha), Đồng Xuân (1.449 ha), Tuy An (2.151,6 ha), Sông Hinh (1.700 ha), Sơn Hòa (975 ha), Phú Hòa (5.310 ha), Tuy Hòa (1.845 ha), Tây Hòa (6.466,9 ha).

- Sắn niên vụ 2024-2025 đã gieo trồng 22.586,5 ha tại Sơn Hòa (7.550 ha), Sông Hinh (8.500 ha), Đồng Xuân (2.965 ha), Phú Hòa (420 ha), Tây Hòa (2.403,5ha), Tuy An (356 ha), Sông Cầu (392 ha).

- Mía niên vụ 2024-2025 đã trồng 24.014 ha tại Sông Hinh (6.997 ha), Sơn Hòa (12.050 ha), Đồng Xuân (1.900 ha), Phú Hòa (650 ha), Tuy An (1.617 ha), Tây Hòa (500 ha), Sông Cầu (300 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

 
 

1

Lúa Hè Thu

24.500

24.713,4

24.713,4

 

 

 

 

2

Cây ngô

4.200

2.031

869

1.162

55

6.000

 

3

Rau các loại

7.300

3.728

1.748

1.980

155

7.000

 

4

Đậu các loại

4.000

2.070

1.153

917

13

20.000

 

5

Mía NV 2024-2025

24.300

24.014

24.014

 

 

 

 

6

Sắn NV 2024-2025

26.000

22.586,5

22.586,5

 

 

 

 

 

7

Lạc

600

301

27

274

 

 

 

8

Sen

 

254

254

90

 

 

 

9

Dưa hấu

 

615

145

470

300

7.000

 
 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

Lúa Hè Thu

Trà sớm

Cuối ĐN - Đòng

MT10, ĐV108, ML232, Đài Thơm 8, PY10, ...

Trà chính

ĐN – Cuối ĐN

Trà muộn

Mạ - Đẻ nhánh

2

Cây ngô

Cây con – PTTL – TH

MAX68, HN88, NK88,

ADI 601…

3

Rau các loại

Cây con – PTTL – TH

Giống cây trồng miền nam, Trang nông

4

Đậu các loại

Cây con – PTTL – TH

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ…

5

Mía NV 2024-2025

Mầm – PTTL

KK3, K88-92, K83-29…

6

Sắn NV 2024-2025

PTTL – Hình thành tán

KM94, KM419, KM140,…

7

Cây lạc

Đẻ nhánh – Ra hoa

Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ, TB25

8

Sen

Kiến thiết – TH

 

9

Dưa hấu

Cây con - PTTL - TH

Các loại giống lai F1

 

4. Tình hình hạn hán, thiếu nước tưới

- Cây mía: 10 ha tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An.  

Chi cục Trồng trọt và BVTV kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP Cục TTPN;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT, Th, V.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trương Quang Tưởng

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...