TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT TUẦN 33-2023

Phòng Trồng trọt | 69 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

1. Tình hình chung

- Trong tuần ngày nắng nóng, có mây, gió Tây Nam hoạt động mạnh, chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25-280C, cao nhất 35-380C, ẩm độ 65-70%. Một số diện tích lúa Hè Thu có khả năng thiếu nước cục bộ, các địa phương đang tăng cường bơm tưới chống hạn.

- Lúa Hè Thu 2023 đã gieo sạ 24.764,68 ha, chủ yếu giai đoạn Đòng – Chín sáp. Đã thu hoạch trà sớm 267 ha tại Sông Cầu, ước năng suất 50 tạ/ha.

- Lúa Mùa 2023 đã gieo sạ 405 ha tại Sông Cầu (350 ha), Sông Hinh (55ha).

- Sắn niên vụ 2023-2024 đã trồng 25.155 ha tại Sơn Hoà (8.200 ha), Sông Hinh (10.000 ha), Đồng Xuân (3.447 ha), Tây Hòa (2.358 ha), Phú Hoà (450 ha), Tuy An (371 ha), Sông Cầu (329 ha).

- Mía niên vụ 2023-2024 đã trồng 24.897 ha tại Sông Hinh (6.129 ha), Sơn Hòa (13.550 ha), Phú Hòa (650 ha), Đồng Xuân (2.250 ha), Tây Hòa (500ha), Tuy An (1.349,5 ha), Sông Cầu (468,5 ha).

2. Tiến độ sản xuất

TT

Loại cây

trồng

Kế hoạch

(ha)

DT gieo

trồng (ha)

DT còn trên đồng (ha)

DT đã thu hoạch (ha)

Ước

năng

suất

(tạ/ha)

Giá bán

(đ/kg)

 
 

1

Lúa Hè Thu

24.500

24.764,68

24.497,68

267

50

7.000-9.000

 

2

Lúa Mùa

4.000

405

405

 

 

 

 

3

Cây ngô

4.000

2.723

1.136

1.587

55

6.000

 

4

Rau các loại

7.300

4.879

1.746

3.133

155

7.000

 

5

Đậu các loại

4.000

2.770

1.123

1.647

13,5

20.000

 

6

Mía NV 2023-2024

23.500

24.897

24.897

 

 

 

 

7

Sắn NV 2023-2024

25.000

25.155

25.155

 

 

 

 

8

Lạc

600

340

69

271

 

 

 

9

Sen

 

227,6

133

94,6

10

20.000

 

10

Dưa hấu

 

900

100

800

350

4.000

 
 

 

3. Tình hình sinh trưởng, phát triển và cơ cấu giống

TT

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Giống phổ biến

1

 

Lúa Hè Thu

Trà sớm

Chín HT – TH

ML48, ML49, ĐV108, …

Trà chính

Trỗ – Chín HT

Trà muộn

CĐN – Trỗ

2

Lúa Mùa

Mạ - Đẻ nhánh

ML48, ML49, ĐV108, …

3

Cây ngô

Cây con - PTTL – Thu hoạch

MAX68, HN88, NK88, ADI 601…

4

Rau các loại

Cây con – PTTL – Thu hoạch

Giống cây trồng miền nam, Trang nông

5

Đậu các loại

Cây con – Thu hoạch

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...

6

Mía NV 2023-2024

Cây con – PTTL

KK3, K88-92,…

7

Sắn NV 2023-2024

PTTL – tích lũy tinh bột

KM94, KM419, KM140,…

8

Cây lạc

Quả non – thu hoạch

Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ

9

Sen

Kiến thiết – thu hoạch

 

10

Dưa hấu

Cây con - thu hoạch

Các loại giống lai F1

 

 

Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- VP. Cục TT PN;

- Sở NN&PTNT;

- Các Phòng NN&PTNT/KT;

- Các Trạm TTBVTV;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Website Sở/Chi cục;

- Lưu: TT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...