TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

13/09/2019 | Danh mục giống
Admin Lanh Đa | 49753 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên giống

Vụ, vùng được phép sản xuất, kinh doanh

1

Giống lúa thuần P9

Vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

2

Giống lúa thuần Thuần Việt 1

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

3

Giống lúa lai ba dòng Nam ưu 209

Vụ Xuân, Hè thu và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

4

Giống lúa thuần Bắc thơm 9

Vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; vụ Đông xuân, Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

5

Giống lúa thuần Gia lộc 105

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

6

Giống lúa thuần KR1

Vụ Xuân muộn và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

7

Giống lúa thuần Bắc Thịnh

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

8

Giống lúa thuần M1-NĐ

Xuân muộn, Hè thu và vụ Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

9

Giống lúa thuần Sơn Lâm 2

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; vụ Đông xuân, Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

10

Giống lúa thuần ĐT37

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

11

Giống lúa thuần RVT

Các vụ tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

12

Giống lúa lai ba dòng S9368

Vụ Xuân và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

13

Giống lúa thuần SV181

Vụ Đông xuân và Hè thu tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

14

Giống lúa thuần Sơn Lâm 1

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

15

Giống lúa thuần TBJ3

Vụ Xuân muộn và Mùa trung tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

16

Giống lúa thuần Đài thơm 8

Các vụ tại các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long

17

Giống lúa thuần MT10

Vụ Đông xuân và Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

18

Giống lúa thuần LH12

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ; vụ Đông xuân và Hè thu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

19

Giống lúa thuần Hương cốm 4

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

20

Giống lúa thuần N25

Vụ Xuân muộn, Hè thu và Mùa sớm tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

21

Giống lúa Chế biến 3988

Vụ Đông xuân và Hè thu các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

22

Giống lúa lai hai dòng HQ19

Vụ Xuân, vụ Hè thu và Mùa tại các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

23

Giống ngô lai MN-1

Các vụ, vùng trồng ngô Đông Nam bộ và Tây Nguyên

24

Giống ngô nếp lai HN90

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du Miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ

25

Giống ngô nếp lai tím ngọt 099

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

26

Giống ngô đường Golden Cob (ngô ngọt Golden Cob)

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

27

Giống ngô lai 8639C

Các vụ, vùng trồng ngô Trung du miền núi phía Bắc, Đông Nam bộ và Tây Nguyên

28

Giống ngô lai PAC669

Các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước

29

Giống ngô lai PAC558

Các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước

30

Giống ngô lai AVA3668

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên

31

Giống ngô nếp lai Fancy 172

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

32

Giống ngô đường lai SW1011

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

33

Giống ngô lai NK6639

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long

34

Giống ngô lai NK6410

Các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước

35

Giống ngô lai NK6101

Các vụ, vùng trồng ngô Trung du miền núi phía Bắc

36

Giống ngô lai Pioneer brand P4181

Các vụ, vùng trồng ngô Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

37

Giống ngô lai VN5885

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nguyên

38

Giống ngô lai SK100

Các vụ, vùng trồng ngô Đông Nam bộ và Tây Nguyên

39

Giống ngô lai P2P

Các vụ, vùng trồng ngô Đông Nam bộ và Tây Nguyên

40

Giống ngô nếp lai CX247

Các vụ, vùng trồng ngô Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

41

Giống ngô nếp lai Bạch Long

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

42

Giống ngô lai B528

Các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước

43

Giống ngô lai Pioneer brand P4311

Các vụ, vùng trồng ngô Đồng bằng sông Hồng, Trung du Miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên

44

Giống sắn SA06

Các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

45

Giống khoai tây Sinora

Vụ Đông và vụ Đông xuân các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

46

Giống khoai tây FL2027

Các vụ trồng khoai tây vùng Tây Nguyên

47

Giống đậu tương DT2008

Các vụ trồng đậu tương chính vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và Đông Nam bộ

48

Giống đậu tương Đ8

Các vụ vùng Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng

49

Giống đậu tương ĐT51

Vụ Xuân, Thu đông cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

50

Giống lạc L20

Vụ Xuân và Thu đông các tỉnh Bắc Trung bộ

51

Giống thuốc lá VTL81

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

52

Giống thuốc lá GL2

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

53

Giống thuốc lá GL7

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

54

Giống thuốc lá CSC07

Các tỉnh vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên

55

Giống dâu VA-201

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên

56

Giống dâu lai F1 - VH15

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

57

Giống nhãn chín muộn HTM-2

Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

58

Giống bơ TA1

Các tỉnh Tây Nguyên

59

Giống vải chín sớm Phúc Hòa

Tỉnh Bắc Giang

60

Giống Dừa sáp

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

61

Giống bông lai VN35KS

Các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc

62

Giống mía ROC 26

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

63

Giống mía HB1

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ

64

Giống bơ Booth7

Các tỉnh Tây Nguyên

65

Giống Thanh long ruột đỏ TL4

Vùng bán sơn địa các tỉnh phía Bắc

66

Giống bưởi hồng Quang Tiến

Các tỉnh vùng Bắc Trung bộ

67

Giống cam chín sớm CS1

Các tỉnh phía Bắc

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...