TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

HỌP CBKT MẠNG LƯỚI BVTV CƠ SỞ VỤ HÈ THU 2016

Admin | 656 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

Trong năm 2016, Chi cục TT-BVTV đã triển khai Kế hoạch số 01/KH-SNN gồm các hoạt động:
- Xây dựng hệ thống bẫy đèn cho tất cả các HTX của 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa.
- Xây dựng mạng lưới  BVTV cơ sở gồm các CBKT của tất cả các HTX của 2 huyện Phú Hòa và Tây Hòa.
- Tổ chức tập huấn cho CBKT mạng lưới.
-