TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2019

Phòng HC-TH | 415 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTBVTV ngày 24/01/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước như sau:

I. Mục tiêu và yêu cầu

1. Mục tiêu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về mục tiêu, ý nhgĩa, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC); vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Lãnh đạo và các Phòng, Trạm tăng cường phối hợp hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin với các cơ quan truyền thông, báo chí; đảm bảo, chính xác đầy đủ thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả; phong phú về nội dung và hình thức, trọng tâm, trọng điểm.

- Nội dung tuyên truyền gắn với lộ trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch tuyên truyền.

- Nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của cơ quan.

- Hình thức tuyên truyền gắn với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

II. Nội dung tuyên truyền

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, và các ngành

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 16/2013/CĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 24/2014/CĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 01/6/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018.

- Nghị định số 130/2005/CĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/CĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP;

- Nghị định số 43/2011/CĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về quy định về cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của tỉnh

- Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân;

- Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạp pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 04/09/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2019;

- Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 26/01/2019 của UBND về truyền thông hổ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Kế hoạch 22/KH-UBND tỉnh ngày 23/01/2019 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Kế hoạch 07/KH-UBND tỉnh ngày 26/01/2019 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ vông trực tuyến năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Kế hoạch 33/KH-UBND tỉnh ngày 31/01/2019 truyền thông về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên năm 2019;

3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của Sở NN&PTNT

- Quyết định số 68/QĐ-SNN ngày 04/2/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch số 63/KH-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cải cách hành chính Nhà nước Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

- Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 11/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019;

- Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 25/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

- Kế hoạch số 06/KH-SNN ngày 11/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

- Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 18/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019;

- Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 19/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về theo dõi thi hành pháp luật năm 2019.

- Kế hoạch số 02/KH-SNN ngày 09/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thưc hiện công tác kiểm tra, rà soát VB QPPL thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

4. Các nội dung tuyên truyền khác

- Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về CCHC;

- Tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động về quyền và nghĩa vụ, trách, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ;

- Kết quả đạt được trong việc thực hiện CCHC; các mô hình thí điểm; gương điển hình tiên tiến;

- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước vai trò tham gia giám sát của người dân; trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giám sát công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị;

- Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa các đơn vị và tổ chức, cá nhân; các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan đến các bước thực hiện thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Thông tin, hướng dẫn cho tổ chức và người dân truy cập, giải quyết thủ tục hành chính qua mạng Internet, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

III. Các hình thức và biện pháp tuyên truyền

- Thông qua trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Website Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính…

- Phổ biến, quán triệt qua tổ chức các Hội nghị, sơ kết, tổng kết; lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Chi cục.

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC; tìm kiếm sáng kiến mới về CCHC qua việc huy động công chức, viên chức, người lao động tham gia viết bài.

- Gắn nội dung công tác tuyên truyền CCHC với công tác thi đua - khen thưởng trong hoạt động Chi cục.

IV. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Kế hoạch các Phòng, Trạm tổ chức triển khai việc tuyên truyền để CC,VC, người lao động thực hiện.

- Giao Phòng HC - TH theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý về Sở Nông nghiệp và PTNT đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Trong thời gian tổ chức thực hiện có gì vướng mắc liên hệ với Phòng Hành chính, Tổng hợp để hướng dẫn cụ thể hơn./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...