TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Admin Lanh Đa | 258 lần xem | 0 bình luận

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu
lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

-----

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng, phát triển thị xã Sông Cầu lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 như sau:
I- TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỊ XÃ SÔNG CẦU NHỮNG NĂM QUA
1- Những kết quả đạt được
Thị xã Sông Cầu là đô thị phía Bắc của tỉnh Phú Yên, có diện tích tự nhiên 489,28 km2, dân số 114.607 người (trong đó, dân số thường trú 99.607 người; dân số tạm trú quy đổi 15.000 người). Trong những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, thị xã Sông Cầu đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực, được công nhận đô thị loại III vào năm 2019, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh.
Nền kinh tế có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 15,6%/năm; kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư; đã thu hút được nhiều dự án đầu tư về dịch vụ, du lịch, từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch của tỉnh. Văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83,8 triệu đồng (bằng 1,32 GDP bình quân đầu người của cả nước), tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 3,1%. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối chiếu tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh([1]), đến nay, thị xã Sông Cầu có 2/5 tiêu chuẩn đã đạt gồm: Tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn mật độ dân số toàn đô thị.
2- Một số hạn chế
Có 3/5 tiêu chuẩn chư