TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

SỬ DỤNG TẠM THỜI THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU KEO MÙA THU

Trạm KDTV nội địa | 24762 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

DANH SÁCH CÁC HOẠT CHẤT PHÒNG TRỪ SÂU KEO MÙA THU

(Ban hành kèm theo Công văn số 1066/BVTV-QLT, ngày 3/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật)

TT

Hoạt chất

Liều lượng

(g a.i/ha)

Thời điểm phun

1

Bacillus thuringiensis

300-500

Phun 2 lần, cách nhau 7 ngày. Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện, tuổi 1-2. Lượng nước phun 400- 600 lít/ha. Phun theo hàng ướt đều 2 mặt lá và nách lá.

2

Spinetoram

30-36

Phun giai đoạn cây có 4 đến 6 lá thật khi sâu mới xuất hiện ở tuổi 1-2. Phun 2 lần, cách nhau 10 - 12 ngày, lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun theo hàng ướt đều 2 mặt lá và nách lá.

3

Indoxacarb

75

Phun giai đoạn cây có 4 đến 6 lá thật khi sâu mới xuất hiện tuổi 1-2. Phun 2 lần, cách nhau 10-12 ngày, lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun theo hàng ướt đều 2 mặt lá và nách lá.

4

Lufenuron

30

Phun giai đoạn cây có 4 đến 6 lá thật khi sâu mới xuất hiện tuổi 1-2. Phun 2 lần, cách nhau 10-12 ngày, lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun theo hàng ướt đều 2 mặt lá và nách lá.

 
Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...