TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV

Phòng HC-TH | 20232 lần xem | 0 bình luận

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản, Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên: trong đó sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật (kèm theo chi tiết Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi).

Chi cục Trồng trọt và BVTV đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trước trụ sở làm việc Chi cục, trên trang điện tử tại địa chỉ: http://bvtv.phuyen.gov.vn; http://snnptnt.phuyen.gov.vn; http://www.congdichvucong.phuyen.gov.vn.

Vậy, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo để tổ chức, cá nhân biết, nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC tại Chi cục.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

Số TT

Thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

 

- 21 ngày làm việc không kế thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- 84 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Phú Yên

Theo quy định tại Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (Mục I, Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật).

Mức thu:

  800 000đ

 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về BV&KDTV; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thuỷ sản; thực phẩm.

- Nghị định 123//2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định 678/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV

- 21 ngày làm việc không kế thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- 07 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với cơ sở được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- 84 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Theo quy định tại Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (Mục I, Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật).

Mức thu:

 800 000đ

 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về BV&KDTV; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thuỷ sản; thực phẩm.

- Nghị định 123//2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định 678/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...