TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 22-2018

Phòng BVTV | 89 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

               Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24– 260C;

               Nhiệt độ cao nhất trung bình:  35 – 370C;

               Độ ẩm trung bình từ: 80 - 90%.

Ngày nắng nóng, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3–4.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 2.570 ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, giai đoạn mạ - đòng.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 29/5/2018, diện tích 2.240ha, giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Cơ cấu giống: ML49, ML48, ĐV108,....

­* Các cây trồng khác

- Mía: 2.495 ha. GĐST:  Cây con.

- Sắn: 4.800 ha. GĐST: Cây con.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 2.764 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 890 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 1.133ha. GĐST: Cây con - trỗ cờ phun râu.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018 : đang giai đoạn mạ – cuối đẻ nhánh. Tình hình sâu bệnh hại có các đối tượng:

- Sâu đục thân: 9ha, trong đó 5ha, TLH 6% dảnh hại, giai đoạn đẻ nhánh; 4ha, TLH 4%bông bạc, giai đoạn đòng, tại Tuy An.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu…phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 1,3ha, TLB 8-15% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Cây khổ qua: Ruồi đục quả 0,5ha, TLB 5-10%quả, giai đoạn phát triển ra quả – thu hoạch, tại TP Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 2ha, mật độ 14con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây đậu xanh: Sâu đục quả: 8ha, TLH 12-13%quả, giai đoạn hoa – quả, tại Tuy An.

- Cây sắn: 

+ Rệp sáp bột hồng gây hại sắn với diện tích 193,8ha, TLH 1-40%cây, giai đoạn cây con – phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 100ha, TLH 1-40%cây; trong đó 55ha, TLH 1-2%cây; 30ha, TLH 3-4%cây; 10ha, TLH 6-8%cây; 5ha, TLH 15-30%cây, tại các xã Sơn Giang, Ea Lâm, Ea Bar, TT Hai Riêng, Sơn Giang và Ea Bá.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 86ha, TLH 3-40%cây; trong đó 42ha, TLH 3%cây; 32ha, TLH 10%cây; 12ha, TLH 30-40%cây, tại các xã Xuân Lãnh, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3, Xuân Phước và Xuân Quang 1.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 7,8ha, TLH 0,3-1, 5%cây tại các xã Sơn Long, Krông Pa, Sơn Hội, Ea Chà Rang và Cà Lúi.

+ Nhện đỏ gây hại 1.032,3ha, TLH 1-80%lá,  giai đoạn phát triển củ, tại các huyện:

. Huyện Sông Hinh diện tích 470ha, TLH 1-50%lá; trong đó 300ha, TLH 1-2%lá; 70ha, TLH 3-4%lá; 60ha, TLH 6-8%lá; 40ha, TLH 15-50%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

. Huyện Đồng Xuân diện tích 560ha, TLH 5-80%lá; trong đó 230ha, TLH 5%lá; 180ha, TLH 10%lá; 150ha, TLH 60-80%lá, rải rác ở các vùng trồng sắn.

. Huyện Sơn Hòa diện tích 2,3ha, TLH 1%lá rải rác ở các vùng trồng sắn

+ Bệnh chổi rồng: 15ha, TLB 1-16%cây, giai đoạn phát triển củ, trong đó 10ha, TLH 1-2%cây 3ha, TLB 4%cây; 1ha, TLB 6-7%cây; 1ha, TLB 13-16%cây tại Sông Hinh.

- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than, khô lá, thối đỏ thân,... gây hại rải rác với tỷ lệ thấp tại các vùng trồng mía.

- Cây tiêu

+ Bệnh chết chậm: 237ha, với tỷ lệ bệnh 2 – 50% trụ, giai đoạn kinh doanh; trong đó 42ha, TLB 2-4% trụ; 22ha, TLB 5-8% trụ; 60ha, TLB 10-20%trụ; 50ha, TLB 20-50%trụ tại Tây Hòa.

+ Bệnh chết nhanh: 56ha, với tỷ lệ bệnh 0,2 – 16% trụ, giai đoạn KTCB-KD trong đó 30 ha, TLB 0,2-1% trụ; 22ha, TLB 2-4% trụ; 4ha, TLB 8-16%trụ, tại Tây Hòa.

+ Tuyến trùng: 100ha, TLH 1-20% rễ, giai đoạn kinh doanh tập trung ở các vùng trồng tiêu tại Tây Hòa.

 - Cây dừa: Bọ dừa gây hại 967,7 ha với tỷ lệ hại 10-20% cây,  phổ biến ở cấp A-B, mật độ bọ dừa thấp, tại TX Sông Cầu.

- Cây dứa: Bệnh thối nõn gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

   III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa Hè Thu ở giai đoạn mạ - đòng có bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đốm nâu… phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh thối thân… tiếp tục phát sinh gây hại trên rau ăn lá, ăn quả,...

- Cây bắp: Sâu xám, đục thân ... tiếp tục phát sinh gây bắp ở giai đoạn cây con.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng, nhện đỏ có khả năng sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển nhanh trong thời gian tới.

- Cây mía: Sâu đục thân, đốm vòng, khô lá ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

- Cây tiêu: Tuyến trùng, chết chậm…tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Tiếp tục gieo sạ lúa Hè Thu, cần vệ sinh đồng ruộng tốt, làm đất kỹ, cày ải tiêu diệt tàn dư sâu bệnh, khuyến khích nông dân dùng giống xác nhận và sạ thưa hợp lý.

- Chú trọng khâu thủy lợi, kịp thời tưới nước và bón phân đúng quy trình sau khi sạ để cây lúa sinh trưởng tốt nhằm chống lại các điều kiện bất lợi. Có chế độ đầu tư thâm canh  hợp lý trên những chân ruộng không chủ động tưới tiêu. Có biện pháp bổ sung dinh dưỡng kịp thời ở những chân ruộng thiếu nước.

- Tăng cường công tác điều tra sinh vật gây hại trên lúa Hè Thu để phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh nhằm có biện pháp quản lý có hiệu quả.

Duy trì công tác diệt chuột và chiến dịch “Tháng diệt chuột”; chú ý phòng trừ ốc bươu vàng thường xuyên liên tục trên đồng ruộng.

-  Tăng cường công tác theo dõi rầy nâu và rầy lưng trắng vào đèn và ngoài đồng ruộng, chú ý trên bộ giống nhiễm và vùng thường xảy ra cháy rầy..

- Trên cây sắn: Diện tích bị hại do RSBH tuần này đang tăng lên, đề nghị các huyện tăng cường công tác điều tra phát hiện, tập huấn cho ND và tổ chức tiến hành thu gom tiêu hủy các diện tích bị RSBH gây hại theo đúng qui định của ngành BVTV. Chú ý điều tra và tổ chức phòng trừ nhện đỏ hại sắn.

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc rau màu để khôi phục bộ rễ và hạn chế sâu bệnh hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau, màu các loại./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV;                                                          

- Trung tâm BVTV Miền Trung;                      

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;            

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: BVTV.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

P.CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...