TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 36-2018 (Từ ngày 29 tháng 8 năm 2018 đến ngày 04 tháng 9 năm 2018)

Phòng Trồng trọt | 41 lần xem | 1 Đính kèm | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 25 – 260C;

Nhiệt độ cao nhất trung bình:  34 – 350C;

Độ ẩm trung bình từ: 80 - 85%.

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió Tây Nam cấp 3 – 4.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Hè Thu 2018: Đã gieo sạ 24.803,5ha.

- Trà sớm: Gieo sạ từ ngày 05/4/2018 đến 19/5/2018, diện tích 330ha, giai đoạn chín.

- Trà chính vụ: Gieo sạ từ ngày 20/5/2018 đến 10/6/2018, diện tích 15.658ha, giai đoạn chín sáp – chín.

- Trà muộn: Gieo sạ từ ngày 11/6/2018 đến 17/7/2018, diện tích 8.815,5ha, giai đoạn đòng – chín sáp.

- Cơ cấu giống: ĐV108, PY2, PY1, OM2695-2, ML213, ML48...

* Lúa vụ Mùa 2018: diện tích ..... ha, giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh.

­* Các cây trồng khác

- Mía: 25.805 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST):  Cây con – vươn lóng.

- Sắn: 19.200 ha. GĐST: Cây con – phát triển củ.

- Dừa: 968 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Rau các loại: 6.177 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Tiêu: 870 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Bắp: 6.058ha. GĐST: Cây con – vươn lóng.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Lúa vụ Hè Thu 2018: Đang giai đoạn đòng - chín. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng:

- Rầy nâu và rầy lưng trắng phát sinh gây hại với diện tích 1ha, mật độ 800 – 1.000 con/m2, giai đoạn chín sữa – chín sáp, tại huyện Tuy An.

- Bọ xít đen: 4ha, mật độ 10 con/m2 giai đoạn trỗ – chín sáp, tại TP Tuy Hòa.

- Bệnh khô vằn: 20ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 16-23%dảnh, trong đó 15ha, TLB 16-18%dảnh; 5ha, TLB 22-23%dảnh giai đoạn chín sữa– chín sáp, tại Tuy An.

- Bệnh thối thân: 5ha, TLB 6-9%dảnh, giai đoạn chín sữa - chín sáp, tại Tuy An.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: 1,5ha, TLB 10-12%lá, giai đoạn đòng, tại Sông Hinh.

- Bệnh đen lép hạt: 35,5ha, TLB 5-7%hạt, giai đoạn trỗ – chín sáp, tại Đồng Xuân, Tuy An, TP Tuy Hòa và Phú Hòa.

Ngoài ra còn có các đối tượng khác: Chuột, bệnh đốm nâu, … phát sinh gây hại nhưng mật độ thấp.

- Cây rau các loại

+ Cây hành: Bệnh thối nhũn 2,5ha, TLB 10% cây, gây hại giai đoạn phát triển thân lá, tại TP. Tuy Hòa.

+ Rau ăn lá: Bọ nhảy 3ha, mật độ 14con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

- Cây sắn: 

+ Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 12,8ha, TLB 90-100%lá, giai đoạn cây con, bệnh gây hại trên giống HLS11, tại xã Ealy, Ea Bar, TT Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

- Cây mía:

+ Sâu đục thân: 9,2ha, TLH 8%cây, giai đoạn cây con – vươn lóng, tại Sơn Hòa.

+ Bệnh trắng lá: 1ha, TLB 15%lá, giai đoạn đẻ nhánh, trên giống K95-156, K95-84, K8329, tại xã Sơn Phước và Sơn Hội, Sơn Hòa.

Ngoài ra có bệnh than, thối đỏ thân,... gây hại rải rác với tỷ lệ thấp tại các vùng trồng mía.

- Cây tiêu

+ Bệnh chết chậm: 60ha, với tỷ lệ bệnh 1 – 6% trụ, giai đoạn kinh doanh; trong đó 50ha, TLB 1-2% trụ; 10ha, TLB 5-6% trụ, tại Tây Hòa.

+ Bệnh chết nhanh: 12ha, với tỷ lệ bệnh 0,5-2% trụ, giai đoạn KTCB-KD, tại Tây Hòa.

+ Tuyến trùng: 100ha, TLH 1-20% rễ, giai đoạn kinh doanh tập trung ở các vùng trồng tiêu tại Tây Hòa.

- Cây dừa: Bọ dừa gây hại 967,7 ha với tỷ lệ hại 10-20% cây, mật độ bọ dừa thấp, tại TX Sông Cầu.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ lá gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên lúa Hè Thu: Trà sớm đang thu hoạch. Trên trà chính vụ và trà muộn, rầy nâu và rầy lưng trắng tiếp tục gây hại trên những diện tích gieo sạ dày, bón phân thừa đạm, sạ giống nhiễm rầy. Ngoài ra bọ xít đen, bệnh khô vằn, thối thân, đốm sọc vi khuẩn … cũng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa đòng - chín.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, đốm vàng tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu xám… có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp trồng mới.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên giống HLS11.

- Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than, thối đỏ thân ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

- Cây dứa: Rệp sáp, bệnh héo đỏ có thể tiếp tục gây hại nếu thời tiết nắng nóng.

- Cây tiêu: Tuyến trùng, chết chậm…tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

- Cây dừa: Bọ dừa gây hại có xu hướng giảm diện tích và mật độ nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Tăng cường công tác kiểm tra sâu bệnh hại lúa Hè Thu, phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, đề ra các biện pháp quản lý kịp thời để hạn chế sự lây lan.

- Chú trọng kiểm tra rầy nâu, rầy lưng trắng ở những chân ruộng gieo giống nhiễm, sạ dày, bón phân không cân đối, đặc biệt trên lúa trà muộn

- Theo dõi bệnh khô vằn, thối thân, thối bẹ, lem thối hạt trên lúa giai đoạn chín sữa - chín sáp, đặc biệt quan tâm đến các chân ruộng sạ giống nhiễm, sạ dày, bón phân không cân đối, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Tích cực theo dõi tình hình bọ trĩ, sâu đục thân, cuốn lá nhỏ… trên lúa Mùa. Hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả, tránh việc sử dụng thuốc BVTV khi chưa cần thiết.

- Tăng cường công tác diệt chuột khi lúa làm đòng - trỗ bằng nhiều biện pháp.

- Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông.

- Cần kiểm tra vườn tiêu thường xuyên, tổ chức thoát nước tốt trên vườn sau những cơn mưa, tránh đọng nước làm giảm mức độ phát sinh và lây lan của bệnh chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nơi nhận:

- Cục BVTV;

- Trung tâm BVTV Miền Trung;                     

- Sở NN&PTNT;

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;

- Trạm TT&BVTV  các huyện, TX, TP;

- Lãnh đạo Chi cục;

- Lưu: BVTV.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Minh

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...