TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Thông báo tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên qua hệ thống Bưu điện tỉnh Phú Yên

Admin Lanh Đa | 2305 lần xem | 0 bình luận

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 07/4/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính-2017” của Sở Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 1046/SNN-VP ngày 18/7/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v triển khai thực hiện Công văn số 3417/UBND-NC ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 103/KH-TTBVTV ngày 21/3/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính-2017”.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhằm mục tiêu giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Ngày 04/8/2017, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã ký với Bưu điện tỉnh Phú Yên thỏa thuận hợp tác số 1009/TTHT/CCTTBVTV-BĐPY về việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Trồng trọt và BVTV qua hệ thống bưu điện.

Kể từ ngày 05/8/2017, Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt và BVTV (theo Quyết định số 814/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20/4/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT); đồng thời thu phí về trồng trọt và BVTV thông qua hệ thống dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện tỉnh Phú Yên.

Để thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo:

1. Đối với các tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết các thủ tục hành chính

1.1. Trường hợp 1: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu được giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chi cục Trồng trọt và BVTV giải quyết, thay vì đến địa chỉ của Chi cục, Tổ chức/cá nhân có thể đến các điểm giao dịch của Bưu điện để yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Nhân viên Bưu điện thay mặt Chi cục Trồng trọt và BVTV kiểm tra, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được Chi cục công bố để tiến hành nhận và chuyển hồ sơ về Bộ phận “một cửa” của Chi cục. Sau khi có kết quả giải quyết Chi cục giao kết quả cho Bưu điện và Bưu điện sẽ chuyển phát kết quả đến địa chỉ của tổ chức/cá nhân.

1.2. Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nếu có yêu cầu nhận kết quả qua Bưu điện, tổ chức/cá nhân đăng ký trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Chi cục Trồng trọt và BVTV. Sau khi có kết quả giải quyết Chi cục giao kết quả cho Bưu điện và Bưu điện sẽ chuyển phát kết quả đến địa chỉ của tổ chức/cá nhân.

1.4 Một số quy định chung:

 Trong quá trình nộp hồ sơ tại Chi cục, tổ chức/ cá nhân cần ghi rõ họ và tên, địa chỉ cụ thể (số nhà, đường, thôn/hẻm, xã/phường…), số điện thoại để thuận tiện cho việc trả hồ sơ kịp thời và đúng địa chỉ người nhận.

Các tổ chức, cá nhân khi nhận kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cần kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bưu kiện được nhận (không có dấu hiệu bưu kiện bị mở), kiểm tra biên lai thu phí, lệ phí do Chi cục Trồng trọt và BVTV phát hành.

Nộp phí, lệ đúng với số tiền ghi trên biên lai thu phí cho nhân viên bưu điện.

Chi trả cước dịch vụ nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện (mức cước dịch vụ được quy định tại Quyết định 1779/QĐ-BĐVN ngày 01/12/2016 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, có bảng giá cước kèm theo).

2. Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Trồng trọt và BVTV:

Khi có hồ sơ giải quyết TTHC do Bưu điện chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức tiếp nhận và kiểm tra. Nếu hồ sơ hợp lệ công chức tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định công chức tiếp nhận sẽ liên lạc với tổ chức/cá nhân hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc trả hồ sơ nếu không giải quyết.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu trả kết quả qua hệ thống bưu điện, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân ghi đầy đủ các thông tin: họ và tên, địa chỉ cụ thể (số nhà, đường, thôn/hẻm, xã/phường), số điện thoại …khi nhận hồ sơ, đồng thời thông báo các tổ chức, cá nhân được biết việc tiếp nhận kết quả hồ sơ được nhân viên bưu điện giao trực tiếp tại nhà hoặc công ty/doanh nghiệp và nộp đầy đủ phí, lệ phí trồng trọt và BVTV cho nhân viên Bưu điện trước khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan trong lĩnh vực trồng trọt và BVTV.

Vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính và trên website của Chi cục để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các TTHC (có danh sách kèm theo) được biết và thực hiện./.

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...