TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (tuần 09-2021)

Admin Lanh Đa | 24 lần xem | 0 bình luận

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 23- 25oC

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình : 25- 27 oC

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình : 21- 23 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

- Lúa Đông Xuân 2020-2021 đã gieo sạ 26.461,4 ha tại Sông Cầu (876,1 ha), Đông Hòa (4.603,8 ha), Tuy An (2.719,3 ha), Đồng Xuân (1.734 ha), Sông Hinh (1.720 ha), Tây Hòa (6.481,1 ha), Sơn Hòa (953 ha), Phú Hòa (5.385 ha), TP. Tuy Hòa (1.885 ha). Giai đoạn sinh trưởng: cuối đẻ nhánh – Chín sữa.

+ Trà sớm (sạ từ ngày 01/12 – 20/12/2020): 1.037 ha, GĐST: Trỗ-Chín sữa

+ Trà chính vụ (sạ từ ngày 20/12/2020 -10/01/2021): 22.046,43 ha, GĐST: Đòng-Trổ.

+ Trà muộn (sạ từ ngày 11/01/2021 – 20/02/2021): 3.377,97 ha, GĐST: đẻ nhánh - đòng.

- Sắn niên vụ 20-21 đã thu hoạch 27.351,6 ha tại Tây Hòa (1.607ha), Đồng Xuân (3.900ha), Sơn Hòa (8.320ha), Sông Hinh (9.600ha), Tuy An (57ha), Phú Hòa (430ha), Sông Cầu (84 ha), GĐST: Thu hoạch

- Sắn niên vụ 21-22 đã trồng 17.039 ha tại Sông Hinh (6.500 ha), GĐST: Mần – TLTB; Đồng Xuân (3.700ha), GĐST: Cây con; Sơn Hòa (5.200ha), GĐST: Cây con; Tây Hòa (1.398 ha), GĐST: Cây con; Tuy An (41 ha), GĐST: Cây con; Phú Hòa (200ha), GĐST: Cây con.

- Mía niên vụ 20-21 đã thu hoạch 6.550 ha tại Sông Hinh (1.300ha), Sơn Hòa (4.500ha), Đồng Xuân (400ha), Phú Hòa (350ha).

- Mía niên vụ 21-22 đã trồng 2.100 ha tại Sông Hinh (1.350 ha), Sơn Hòa (350ha), Đồng Xuân (400 ha), giai đoạn cây con-vươn lóng.

- Đậu các loại (2021): 150 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Rau các loại (2021): 1.250 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch

- Ngô: 660 ha. GĐST: Nảy mầm – thu hoạch

- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa: Lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 có một số đối tượng gây hại như sau:

- Chuột gây hại diện tích 87,5 ha, TLH 2 – 10 % dảnh, GĐST đẻ nhánh -  đòng, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 77,5 ha, TLH 5 -10% dảnh, giai đoạn đẻ nhánh; diện tích nhiễm trung bình 10 ha, TLH 2,5 - 5 % dảnh, trên lúa giai đoạn đòng; tại huyện Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, Sông Hinh và TP. Tuy Hòa.

- Bệnh đạo ôn gây hại trên lá diện tích nhiễm 73,5 ha, TLB 1-60% lá, GĐST: Đẻ nhánh – đòng, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 41,5 ha TLB 2,5- 5% lá, cấp bệnh: C1 –C3; diện tích nhiễm trung bình 20ha, TLB 5 – 10 % lá, cấp bệnh: C3 –C5; diện tích nhiễm nặng 12ha TLB 30 -60 % lá, cấp bệnh: C7-9 tại huyện Đồng Xuân và Phú Hòa.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây hại diện tích: 77ha, TLB: 10-60% lá, trong đó diện tích nhiễm nhẹ 65 ha TLB 5- 10% lá; diện tích nhiễm trung bình 12ha, TLB 10 – 20 % lá; tại huyện Sơn Hòa và Tuy An.

- Bệnh bạc lá: Phát sinh gây hại diện tích 4,5ha tỷ lệ hại: 12-15%lá, giai đoạn sinh trưởng cuối đẻ nhánh – đòng ở huyện Sông Hinh, Phú Hòa

Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác gây hại rải rác như: Đốm nâu, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn, rầy nâu rầy lưng trắng, bọ xít đen ... trên cây lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng.

2. Cây rau các loại

- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,3 ha, TLB  5-10 % cây, GĐST: Phát triển thân lá, tại xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa.

- Rau cải: Sâu xanh bướm trắng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha, mật độ 3 – 5 con/ m2 tại huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại rải rác trên rau xà lách tại huyện Đông Hòa.

3. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 9,6 ha mật độ 1 – 4 con/m2, GĐST:  Thời kỳ 3 đến 7 lá – thời kỳ 8 đến 10 lá tại Sông Hinh (0,1 ha), Tuy An (9 ha), Phú Hòa (0,5 ha).

Ngoài ra, còn có Sâu đục thân, bệnh héo vi khuẩn gây hại diện tích dưới nhiễm 2,5 ha, mật độ thấp, GĐST: vươn lóng, phun râu – hạt sữa tại huyện Phú Hòa, Tây Hòa.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Lúa vụ Đông Xuân 2020 -2021: chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, khô vằn, thối thân, đốm sọc vi khuẩn, bạc lá vi khuẩn tiếp tục gây hại.

2. Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá.

3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu, rầy các loại tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Cây lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021:

- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện các đối tượng sinh vật gây hại lúa.

- Tập trung theo dõi, hướng dẫn phòng trừ kịp thời và hiệu quả bệnh đạo ôn hại lá nhằm hạn chế bệnh lây lan gây hại trên cổ lá, cổ bông trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

- Hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn, bạc lá vi khuẩn bằng các loại thuốc đặc hiệu.

2. Cây rau: Tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng sản xuất đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGap... theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại...

3. Cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...