TỪ ĐIỂN

Tra theo từ điển:


LỊCH

Tổng hợp các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn của tỉnh Phú Yên

17/02/2022 | Địa phương
Admin Lanh Đa | 338 lần xem | 0 bình luận

 

STT

Số hiệu Văn bản

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải về

1 08/2020/NQ-HĐND

Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2020 Tải về

2

10/2020/NQ-HĐND

Ban hành Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/7/2020

Tải về

3 19/2020/NQ-HĐND

Quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

09/12/2020 Tải về

4

03/2021/NQ-HĐND

Quy định nội dung và mức hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm rên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025

11/8/2021

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

Gửi bình luận

Vui lòng đợi ...